LookC AB- generella leveransvillkor - Uppdaterat 22.02.16
 

1. Inledning
Överenskommelser som delvis eller helt avviker från de generella villkoren måste skriftligen godkännas av båda parter.

2. Pris
All fakturering baseras på de priser som gäller vid det datum som varan beställs. Alla priser är exklusive moms om ej annat anges skriftligt. Säljaren förbehåller sig rätten till att ändra priser, rabatter, storlek på förpackningar, konstruktioner och mått utan varsel. Priser är baserad på underleverantörers erbjudande och de gällande tullsatser, avgifter, råvarupriser samt valutakurser. Med förbehållning om att prisändringar om någon av dessa skulle ändra sig. Säljaren kan dock inte företa justering för ändringar som inträffar efter att Säljare har mottagit betalning från kunden, eller bekräftelse från hans bank att betalning vill ske inom fem arbetsdagrar. Tilläggskostnader (som expeditionskostnader, arbete, frakt m.m.) som LookC blir belastad med från underleverantörer vid beställning av varor som ej finns i ordinarie sortiment, vidare debiteras till Kunden.

3. Leverans och frakter
Ordrar under 6000kr (exkl. moms) debiteras en kostnad på 201kr per order för frakt och emballage.
Ordrar över 6000kr (exkl. moms) skickas fraktfritt. Alla varor skickas med DHL, om inte annat avtalats
Övriga, avvikande avtal skall vara skriftliga.

4. Emballage, och EE-avfall
Emballage som används för paketering och frakt belastas köparen. För övrigt gäller avtal for elektriska kasserade produkter, "EE-avfall", Miljövärndep. 16. mars 1998. Avgiften för dessa redovisas i faktura.

5. Betalningsvillkor
Kredit kan beviljas efter godkänd ansökan och kreditprövning. Normala betalningsvillkor är 10 dagar netto. Andra betalningsvillkor efter skriftlig överenskommelse med säljare. Vid utebliven eller försenad inbetalning tas lagstadgad dröjsmåls ränta ut.

6. Äganderätt av varor och pant
Säljaren äger beställda varor ända tills fullständig betalning har skett inkl av faktura summa och ev., dröjsmåls räntor och extra kostnader. Säljaren har rätt att kräva annan ekonomisk säkerhet än varulager av kunden om detta skulle krävas. Sådan säkerhet kan krävas även efter att order är lagd. Köparen har ingen rätt att sälja beställda varor innan fullständig betalning av faktura har skett.

7. Leveranstider
Leverans sker normalt sett dagen därpå före om ordern är oss tillhanda innan kl 1100. Detta beror även på transportörens rutter och om det gäller företagspaket.

Leveranstiden kan bli längre om:
a) Köparen har uppgett felaktig adress, postnummer, referens eller portkod, 
b) Köparen inte har betalat faktura enl. avtal eller vägra att ställa upp med begärd säkerhet.
c) Köparen har inte gett säljaren rätt leveransuppgifter i tid.
d) Köparen vägrat att ta emot leverans vid leverans tillfälle eller själv begärt en annan tid än uppgjort.
e) Köparen eller hans kund begär ändringar av leveransen.
f) Speditören som har anlitats för leveransen får problem, fordons problem, eller drabbas av force majeure
g) Säljaren drabbas av Force Majeure. Så som, strejk, krig, strömavbrott, storm, terrordåd, etc.

8. Ersättning vid förlust
Säljaren är endast ansvarig för förluster som har uppstått för köparen pga. säljarens försening.
Säljaren är ej ansvarig för förseningar orsakade av speditör Säljaren är endast ersättningsansvarig för upp till 10% av fakturabelopp säljare till köpare emellan. Om detta har skriftligen avtalats i förväg.
Säljaren är inte under någon som helst tidspunkt eller omständighet ansvarig för köparens förlust eller dennes konsekvens skador, såsom förlorad försäljning, kund, extra resor, etc. 

9. Reklamationer och felaktigheter i leverans
Reklamation rörande möjliga fel på en vara skall påpekas skriftligen för LookC inom 7 dagar från leverans. Är varan eller förpackningen synligt skadad skall notering göras i fraktdokumentet vid mottagande av leveransen. Görs ej detta kommer speditören frånsäga sig allt ansvar och kostnaden för skadat gods ligger då på mottagande kund. Vid en påpekad skada på leveransen skall godset förvaras ouppackat tills en besiktning av godset har skett.

Säljarens ansvar vid fel är begränsat till ny leverans av felfri vara eller reparation av varan.
Säljaren är inte under några som helst omständigheter ansvarig för indirekta förluster eller konsekvens skador påförda köparen eller tredjepart. Begränsningarna i denna klausul gäller även om Köparen skulle bli ersättningsansvarig gentemot tredje part.

Vid retur accepterar vi endast paket som körs ut till vår adress, observera att vi ej hämtar ut paket hos ombud eller distributionsterminaler.

10. Garantier
Garanti för samtliga våra produkter är 12 månader för företag.
I första hand byts felaktiga produkter ut mot utbytesenheter. 

Tillverkarens serienummer skall alltid finnas på produkter som returneras till LookC, detta för att säkerställa att produkterna är inköpta inom den rådande garantiperioden, samt av LookC.

Vid retur av produkter skall det bifogas enskild felbeskrivning för varje produkt. Produkter som inkommer utan detaljerad felbeskrivning kommer att faktureras en avgift á 250kr för påbörjad felsökning.